Rexener Cooler Bench - bruksanvisning

Allmänna säkerhetsinstruktioner

Rexener Cooler Bench är avsedd för dryckesburkar med ett innehåll av 0,33 liter, som är ca 6,5 cm i diameter och 11,5 cm höga.

ALLMÄNNA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

• Vid användning av Rexener Cooler Bench ska man säkerställa att användningen av enheten inte skadar användaren eller personer i närheten.

• Var uppmärksam på risken att bli klämd mellan enhetens lock.

• Använd inte andra storlekar på dryckesburkar än de som rekommenderas av tillverkaren.

• Stoppa inte in fingrar eller andra kroppsdelar i Rexener Cooler Bench och ta alltid bort dryckesburkarna när enheten inte används, under rengöring eller service.

• Använd inte enheten i omedelbar närhet av eld eller annan öppen flamma eller i omedelbar närhet till brandfarliga vätskor, gaser eller andra brännbara material.

• Undvik att sitta eller stå på enhetens kylväska när den är borttagen från enheten och försök inte återinstallera den i enheten med locket öppet.

• Håll hår, kläder och handskar borta från rörliga delar. Lösa kläder, smycken och långt hår kan fångas in av rörliga delar.

VARNING!

All användning av andra delar eller andra tillbehör än de som rekommenderas i original-bruksanvisningen kan orsaka olyckor. Håll enhetens delar och komponenter rena och fria från föremål eller kemikalier som inte ska vara där. Stökighet, främmande föremål eller brandfarliga vätskor osv. kan orsaka olyckor.

Kontrollera att:

• Kylväskan sitter ordentligt.

• Enheten inte utgör någon fara för människor i närheten.

• Kontrollera lager och rörliga delar regelbundet och byt ut skadade delar. Kontrollera även kylväskans tillstånd, dess lock och skaffa en ny vid behov.

Om Rexener Cooler Bench har någon av nämnda defekter ska dessa avhjälpas eller den defekta delen repareras/bytas ut. An- vändning av en defekt enhet är förbjuden och tillverkaren kan inte hållas ansvarig för skador som orsakas vid användning av en defekt enhet.

Man kan inte använda andra storlekar på emballage, andra material, föremål eller annat i Rexener Cooler Bench utöver dem som nämns i denna bruksanvisning.

Påfyllning av dryckesburker

Lyft locket. Ställ försiktigt in det önskade antalet kylda förpackningar med drycker i enheten – mitt i den avsedda platsen och stäng locket.

Vi rekommenderar att organisera burkarna så som dem visas i figuren; i olika riktning och gärna närmare mitten och med ett avstånd till sidorna.

Arrangering av drycker inuti enheten

Tillverkaren av Rexener dryckesbänken kan inte hållas ansvarig för skador på grund av drycker eller burkar är av en annan storlek än den som specificeras här, eller för eventuella efterföljande brister eller skador. Det är alltid användaren av enheten som ansvar att kontrollera och säkerställa att förpackningarna har den korrekta storleken!

1. Innan Rexener Cooler Bench fylls på, kontrollera och säkerställ att kylväskan är korrekt fastsatt.

2. Lägg in det önskade antalet dryckesburkar – rymmer upp till 12 stycken.

3. Du kan justera antalet burkar med drycker genom att placera från 1 till 12 stycken inuti enheten, men kylarenheten är dimensionerad av tillverkaren för att ge den mest effektiva användningen av kylkapaciteten när enheten är fylld med 12 förpackningar.

Service & Underhåll

Torka av kylarpåsens utvändiga ytor när det behövs eller exempelvis varje vecka. Kylväskan kan sköljas av medan den fortfarande sitter i enheten eller, om så behövs, kan du ta ut påsen och tvätta den. När du har tagit ut kylväskan från enheten blir det lätt för dig att kontrollera den noga för slitage samt att kontrollera dess tillstånd. Om kylväskan har revor eller andra synliga skador rekommenderar vi att den byts ut. Lämna inte kvar förpackningar med drycker i enheten.

Garantivillkor

Vi lämnar 2 års garanti på Rexener Cooler Bench, som tillverkats av vårt företag. Denna garanti täcker brister som förorsakats av defekter i tillverkningen såväl som materialfel. Garantin täcker dock inte: Maskindelar som klassificeras som förbrukningsmaterial, som t.ex. delar av trä, slitdelar och kylväskan.

Andra garantivillkor

Andra garantivillkor:

• Garantiperioden börjar på inköpsdatum.
• Ett garantikrav ska insändas till säljaren så snart bristen uppstått.

• Garantin gäller inte om enheten eller en del av denna blivit reparerad innan säljaren, tillverkaren eller importören har underrättats.

• Reparationer får endast utföras av tillverkaren eller dennes auktoriserade reparatör.
• Den nya delen levereras gratis under normala transportbetingelser.
• Omkostnaderna vid speciella leveranser, som t.ex. Expressförsändelser är mottagarens ansvar.

OBSERVERA ATT DET INTE ÄR TILLÅTET ATT ERBJUDA ALKOHOLHALTIGA DRYCKER TILL MINDERÅRIGA! EFTER VARJE ANVÄND- NING AV ENHETEN KONTROLLERAS NOGA ATT DET INTE HAR LÄMNATS ALKOHOLHALTIGA DRYCKER I ENHETEN, SOM KAN KOMMA I MINDERÅRIGAS HÄNDER!

Bortskaffande

Vid bortskaffande av komponenter från denna enhet ska gällande föreskrifter för återanvändning följas. Gäller:

Felsökning

Rexener Cooler Bench följer gällande säkerhetsföreskrifter. Den bör endast repareras av experter.

Använd enbart originalreservdelar. Användning av icke-originalreservdelar kan orsaka skador på enheten.

Rex Nordic förbehåller sig rätten att utföra ändringar.