Steinbach filter och pump - bruksanvisning

steinbach pump

Paketets innehåll

Paketet innehåller

Allmän information

Läs och spara bruksanvisningen

Denna bruksanvisning är en del av detta filtersystem (härefter även kallat “enhet”). Den innehåller viktig information om start och drift.

Läs bruksanvisningen och särskilt säkerhetsanvisningarna noggrant innan du använder apparaten. Underlåtenhet att följa denna bruksanvisning kan leda till allvarliga skador eller skador på enheten.

Spara bruksanvisningen för vidare användning. Om du lämnar över enheten till tredje part måste du även lämna över denna bruksanvisning.

Avsedd användning

Den här enheten har utformats uteslutande för att rena poolvatten. Den kan användas i saltvatten då salthalten då salthalten i vattnet är mindre än 0,5% (saltelektrolys). Den tar bort synlig smuts och passar alla standardpooler med en slanganslutning på 32/38 mm. 

Filtermediet i filtertanken filtrerar bort smutspartiklar ur det strömmande vattnet och fungerar som permanentfilter för smuts och flytande skräp för poolvattnet. Det rengjorda vattnet rinner tillbaka in i poolen via 7-vägsventilen och returslangen.

Använd uteslutande kvartsfiltersand som uppfyller DIN EN 12904-direktivet som filtermedium. Alternativt kan du använda Steinbachs filterbollar. Se avsnittet “Tekniska data” för nödvändiga kvantiteter.

Denna produkt är endast avsedd för privat bruk och inte lämpad för den kommersiella sektorn. Använd endast enheten enligt beskrivningen i denna bruksanvisning. All annan användning anses vara olämplig och kan leda till materialskador eller till och med personskador. Enheten är inte en leksak.

Tillverkaren eller återförsäljaren tar inget ansvar för skador orsakade av olämplig eller felaktig användning.

Förklaring av symboler

Följande symboler används i denna bruksanvisning, på enheten eller på förpackningen.

Här hittar du användbar ytterligare information.

Risk för skador! Öppna inte förpackningen med vassa eller spetsiga föremål, såsom skärare.

Säkerhet

Följande signalord används i denna bruksanvisning.

Den här signalsymbolen/det här ordet betecknar en fara med en genomsnittlig risknivå som kan leda till dödsfall eller allvarlig skada om den inte undviks.

Den här signalsymbolen/det här ordet anger en fara med låg risknivå som kan leda till lindrig eller måttlig skada om den inte undviks.

  

Detta är en varning om potentiell materialskada.

 

Allmänna säkerhetsinstruktioner

Risk för elektriska stötar!

Felaktig elinstallation eller för hög nätspänning kan orsaka elektriska stötar.

 • Anslut strömkabeln endast om nätspänningen i uttaget stämmer överens med den på typskylten.
 • Anslut endast strömkabeln till ett lättillgängligt uttag så att du snabbt kan koppla ur den vid fel.
 • Använd endast enheten i ett uttag med skyddskontakt och en säkring på max. 16 A.
 • Enheten måste matas via en jordfelsbrytare med en märkrestström på högst 30 mA.
 • Använd inte enheten om den har synliga skador eller om strömkabeln är defekt.
 • Öppna inte enheten. Överlåt reparationer till en expert. Kontakta serviceadressen på baksidan av bruksanvisningen för detta ändamål. Alla ansvars- och garantianspråk är ogiltiga i händelse av godtyckliga reparationer, felaktig anslutning eller felaktig användning.
 • Rör aldrig strömkabeln med våta händer.
 • Dra aldrig ut strömkabeln ur uttaget med kabeln; håll den alltid i stickproppen.
 • Använd aldrig strömkabeln som bärhandtag.
 • Håll enheten och strömkabeln borta från öppen låga och heta ytor.
 • Placera inga föremål på strömkabeln.
 • Gräv inte ner strömkabeln.
 • Dra strömkabeln så att ingen kan snubbla över den.
 • Böj inte strömkabeln och placera den inte över vassa kanter.
 • Använd endast förlängningskablar, om så krävs, som också är lämpliga för utomhusbruk. Att använda en förlängningskabel som är lämpad för utomhusbruk minskar risken för elektriska stötar.
 • Använd inte enheten under åskväder. Stäng av den och dra ut strömkabeln ur uttaget.
 • Stäng alltid av enheten och koppla bort den från strömförsörjningen när du inte använder enheten, vid rengöring eller vid fel.
 • Endast komponenter som uppfyller ursprungsenhetens specifikationer får användas för reparation. Det finns elektriska och mekaniska komponenter i denna enhet som är oumbärliga för skydd mot risker.
 • Använd endast reservdelar och tillbehör som tillhandahålls eller rekommenderas av tillverkaren. Alla garantianspråk är ogiltiga vid användning av komponenter från tredje part.

Säkerhetsanvisningar för personer

Fara för barn och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga (såsom delvis funktionshindrade/äldre personer med nedsatt fysisk och mental förmåga) eller personer som saknar erfarenhet och kunskap (såsom äldre barn).

Felaktig hantering av enheten kan leda till allvarliga skador eller skador på enheten.

 • Tillåt endast andra att komma åt enheten efter att de har läst och förstått hela bruksanvisningen eller fått instruktioner om den avsedda användningen och de tillhörande riskerna.
 • Låt aldrig personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga (som barn eller berusade personer) eller med bristande erfarenhet och kunskap komma nära enheten utan uppsikt.
 • Låt aldrig barn och personer med begränsade fysiska, sensoriska eller mentala kapaciteter eller personer som saknar respektive erfarenhet och kunskap använda enheten.
 • Låt inte barn rengöra eller serva enheten.
 • Barn får inte leka med enheten eller med strömkabeln.
 • Installera filtersystemet på tillräckligt avstånd till poolväggen så att det inte kan användas som hjälp för att komma in i poolen.

Risk för skador genom otillräcklig behörighet!

Otillräcklig erfarenhet eller kompetens för att hantera nödvändiga verktyg och otillräcklig kunskap om regionala eller normativa föreskrifter för det nödvändiga arbetet kan leda till svåra kroppsskador eller materialskador.

 • Överlåt allt arbete vars risker du inte kan uppskatta på grund av otillräcklig personlig erfarenhet till en kvalificerad expert.
 • Använd inte enheten när du har nedsatt förmåga (t.ex. är påverkad av droger, alkohol eller medicin).

ANMÄRKNING!

Felaktig hantering av enheten kan skada enheten.

 • Välj en plats för enheten som är skyddad från väder och vind.
 • Installera filtersystemet på tillräckligt avstånd till poolväggen så att det inte kan användas som hjälp för att komma in i poolen.
 • Säkerställ tillräcklig luftväxling för att förhindra att motorn överhettas.
 • Låt inte enheten gå torr (utan vatten).
 • Använd endast den medföljande pumpen som matchar din enhet.
 • Stäng av filterpumpen innan du byter något på ventilhuvudet.
 • Placera aldrig enheten eller delar av den i poolen.
 • Använd aldrig flockningsmedel i ditt poolvatten. Det kan få filterkulorna att klumpa ihop sig.

Uppackning och kontroll av paketets innehåll

Uppackning och kontroll av paketets innehåll

Förpackningsmaterial utgör risk för kvävning!

Att sticka in huvudet i förpackningsfolien eller svälja annat förpackningsmaterial kan orsaka dödsfall. Risken är högre för barn och mentalt funktionsnedsatta personer som inte kan uppskatta risken på grund av bristande kunskap och erfarenhet.

 • Förhindra barn och mentalt funktionsnedsatta personer från att leka med förpackningsmaterialet.

Förberedelse

Att välja plats

Följande krav måste uppfyllas eller beaktas:

 • Placera filtersystemet mellan suganslutningen och insprutningsmunstycket med tillräckligt avstånd till poolväggen så att filtersystemet inte kan användas för att klättra ner i poolen
 • Placera pumpen under vattennivån
 • Max 3 m avstånd till poolen
 • Stabil, stadig och horisontell yta, till exempel en betongplatta
Filterschakt

Ett filterschakt krävs om poolen är helt eller delvis nedsänkt i marken så att du kan placera filtersystemets pump under poolens vattennivå.

– Se till att filterschaktet inte kan översvämmas och att omgivande vatten och regnvatten lätt kan rinna av.

Det kan du göra genom att lägga ett gruslager i botten av schaktet. En valfri nedsänkningspump med flottörbrytare som är ansluten till en kanal eller avlopp skyddar dessutom ditt filtersystem från stigande vatten i schaktet.

 • Säkerställ tillräcklig naturlig ventilation av schaktet för att förhindra kondens.
 • Utforma storleken på filterschaktet så att du kan utföra arbeten på filtersystemet.

Beskrivning av filtersystemet

Filtersystemets lägen

Ditt filtersystem har flera lägen. De indikeras med siffror på ventilhuvudet.

 1. Filtrera
 2. Skölj
 3. Cirkulera
 4. Backspola
 5. Stängd
 6. Töm
 7. Vinter

De enskilda lägena beskrivs nedan.

FILTRERA

Använd detta läge som grundinställning för ditt filtersystem.

Det insugna poolvattnet strömmar in i filterkärlet genom toppen och strömmar genom filtermediet. Smuts filtreras bort i processen och vattnet förs tillbaka till poolen efteråt.

SKÖLJ

Låt pumpen gå i 20 till 30 sekunder i detta läge direkt efter backspolning, påfyllning av kvartsfiltersand eller efter första start.

Vattnet leds in i filterkärlets övre del och ventilhuvudet sköljs. Vattnet rinner ut via smutsledningen. Ventilhuvudet rengörs på detta sätt.

RECIRKULERA

Kör detta läge efter att ha behandlat vattnet med kemikalier.

Vattnet leds direkt från ventilhuvudet till poolen utan att strömma genom filtret. Filtermediet kommer inte i kontakt med de applicerade kemikalierna på detta sätt.

BACKSPOLA

Backspola inte när du använder Steinbach-filterbollar. Om filtergenomströmningen minskar rekommenderar vi att du tvättar filterkulorna för hand. Byt ut filterbollarna vid behov.

Låt pumpen gå i detta läge i högst 2 minuter om den startas för första gången eller om ny kvartsfiltersand fylls på, eller om manometern visar 0,3 till 0,6 bar över det normala drifttrycket för att rengöra filtret och kvartsfiltersanden.

Vattnet leds in i filterkärlets bottendel och rinner genom hela filtret. Uppsamlad smuts avlägsnas och spolas ut via backspolningslinjen.

STÄNGD

– Slå aldrig på pumpen i detta läge!

Använd det här läget för att rengöra förfiltret (om tillgängligt) eller kontrollera systemet avseende läckor och täta utsatta platser.

Vattenflödet i pumpen och i filtret är blockerat. Se till att matnings- och avloppsslangarna är fyllda med vatten och kan behöva stängas av med avstängningsventiler eller pluggar.

TÖM

– Poolen kan endast tömmas upp till lägsta vattennivå i höjd med sugledningen. Se till att stänga av pumpen när denna nivå har nåtts för att förhindra att pumpen går torr.

Använd detta läge för att rengöra poolen vid kraftig nedsmutsning.

Vattnet leds förbi filtret och släpps ut direkt via backspolningslinjen.

VINTER

– Slå aldrig på pumpen i detta läge!

Använd detta läge för att förvara filtersystemet på vintern.

Ventilspaken är i ett mellanläge som avlastar de inre ventilkomponenterna.

Filtreringstid

Poolens vatteninnehåll bör cirkuleras minst två gånger under en 24-timmarsperiod. Vid tätare användning bör poolvattnet cirkuleras 3 till 5 gånger per dag.

 

Före första användningen

Före första användningen

Risk för dödsfall vid användning av vattenbehandlingssystemet under bad.

Hår eller kläder kan sugas in i poolens sugöppningar och i extrema fall hålla fast personer under vatten och hindra dem från att komma upp igen.

 • Använd aldrig vattenbehandlingsanordningar när någon är i poolen.
 • Förhindra all tillgång till poolen så länge som vattenbehandlingsanordningarna används.

Klarningsmedel i poolvattnet kan leda till att de aktiva bollarna klumpar sig och kraftigt försämra deras rengöringseffekt.

 • Använd inga klarningsmedel för vattenbehandling när du använder filterbollar som filtermedium.
Kontrollera följande före start
 • Enheten är ute ur poolen och strömkabeln är bortkopplad från elnätet
Förbereda pumpen

Vid leveranstillfället är pumpen endast delvis monterad.


Du kan använda teflontejp för att täta skruvförband med mindre läckage.Dra bara åt alla skruvförband för hand. Överdriven åtdragning av skruvförbanden skadar packningar och plastkomponenter. Använd inga verktyg.

 1. Lossa den gängade ringen (5) på förfilterkåpan (4) genom att vrida den moturs.
 2. Lyft av förfilterlocket (4) med den gängade ringen från pumphuset.
 3. Sätt i den stora O-ringstätningen (20) i spåret på pumphuset.
 4. Sätt i förfiltret (4) i pumpen. Förfiltret sätts in i pumpen på fabriken.
 5. Placera förfilterlocket på pumphuset.
 6. För den gängade ringen över förfilterlocket.
 7. Vrid den gängade ringen medurs för hand tills den sitter åt.
 8. Sätt i den lilla O-ringstätningen (18) i förfilterlocket.
 9. Skruva in slangadaptern (21) medurs i förfilterlocket för hand tills den är åtdragen.
 10. Placera den medelstora O-ringstätningen (19) i urtaget på pumputloppet (28).
 11. Skruva in en slangadapter (21) medurs i pumpens utlopp för hand tills den är åtdragen.

Pumpen är klar för drift. Du kan nu ansluta den till ledningarna.

Montering av pumpen på bottenplattan
 1. Sätt i de gängade skruvarna i skruvsatsen för att fästa pumpen (13) underifrån i de två sexkantiga hålen i bottenplattan (12).
 2. Placera pumpen (3) på bottenplattan (12) så att gängorna sticker ut genom fästöppningen i pumpbasen.
 3. Skjut dit brickan och sedan den tandade låsbrickan över skruvgängan.
 4. Sätt på en vingmutter på vardera skruven och dra åt den. Pumpen är monterad på bottenplattan.
 5. Anslut bottenplattan (12) till filterkärlet (2).

Bottenplattan är ansluten till filterkärlet.

Förbereda filterkärlet
 1. Lossa låsringen (7) genom att vrida skruven moturs. Använd insexnyckeln (22) för detta ändamål.
 2. Lägg låsringen och dess skruvar åt sidan.
 3. Montera dräneringsskruvsatsen (11) på dräneringsöppningen (24).

4. För in två filterarmar (9) i sikten (8) tills de låses på plats och kontrollera att filterarmarna sitter fast ordentligt.

5. För in stigröret inklusive sikten (8), med de två filterarmarna monterade, i filterkärlet (2).

6. Inuti filterkärlet för du in de återstående filterarmarna (9) i sikten tills de låses på plats, och kontrollera att filterarmarna sitter fast ordentligt.

7. Placera skärmen i mitten av filterkärlets botten.

8. Fyll filterkärlet (2) ca 1/3 med vatten.

9. Fäst centreringsanordningen (10) i filterkärlets öppning så att den centrerar siktens rör.

10. Fyll filterkärlet med kvartsfiltersand eller filterkulor. Se avsnittet “Tekniska data” för nödvändiga kvantiteter. Kvartsfiltersand och filterkulor får inte användas tillsammans.

11. Ta bort centreringsanordningen från filterkärlets öppning. Förvara centreringsanordningen för nästa fyllning.

12. Om kärltätningen inte redan är monterad på ventilhuvudet, styr kärltätningen (6) över botten av ventilhuvudet (1).

13. Placera ventilhuvudet på filterkärlet.

14. Rikta in ventilhuvudet så att “PUMP”-anslutningen pekar mot pumpens framtida position.

15. Placera låsringen (7) runt ventilhuvudet och filterkärlets anslutningspunkt.

16. Sätt i låsringens skruvar och dra åt dem medurs.

17. Ta bort avluftningsskruven (25) på ventilhuvudet (23) genom att vrida den moturs.

18. Linda in manometergängan (16) med teflontejp (23).

19. Skruva i manometern  vid borttagningsläget för avluftningsskruven  genom att vrida den medurs.

20. Skruva fast slangadaptern (21) i anslutningarna på ventilhuvudet (1) genom att vrida den medurs.

Filterkärlet förbereds.

Montering av slanganslutningar

Montering av slanganslutningar

Vissa slangar, som tryckslangen, är mycket styva. Placera dem i solen före användning så att värmen gör dem mer böjliga.

Dra endast åt skruvförbanden för hand. Överdriven åtdragning av skruvförbanden skadar packningar och plastkomponenter.

Använd lämpliga poolslangar 32 / 38 mm för de beskrivna anslutningarna. Andra poolslangar (som INTEX med gängad anslutning) kräver ytterligare adaptrar. För matchande adaptrar, besök vår webbshop på: www.steinbach-group.com

Gör så här för att ansluta en poolslang till pumpen eller filterkärlet:

 1. För en slangklämma över slangen.
 2. Skjut dit slangen på slanganslutningen.
 3. Fäst slangklämman på slanganslutningen med en Phillips kruvmejsel PH1.

Poolslangen är ansluten.

Gör så här för att ansluta en poolslang till slangadaptern på pumpen eller filterkärlet:

 1. Skruva fast slangadaptern i anslutningsgängan.
 2. För en slangklämma över slangen.
 3. Skjut dit slangen på slangadaptern.
 4. Fäst slangklämman på slangadaptern med en Phillips-skruvmejsel PH 1.

Poolslangen ansluts till slangadaptern.

För att skruva fast en INTEX-poolslang (ingår inte i förpackningens innehåll) på pumpen eller filterkärlet, gör så här:

 1. Skruva fast adaptern för INTEX-pooler eller returledningsadaptern för INTEX-pooler i anslutningsgängan.
 2. Skruva fast slangen på adaptern.

INTEX-poolslangen är ansluten.

Anslutning av slangarna

Förbered följande komponenter:

 • Tryckledning (14)
 • Retur-, backspolnings- och sugslangar (ingår ej i förpackningens innehåll)
 • Monteringsmaterial för slangarna.

För att ansluta slangarna till pumpen och filterkärlet (se figur A), fortsätt enligt följande:

 1. Dra retur- och sugledningen från poolen till filtersystemet.
 2. Dra backspolningsledningen från kanalanslutningen till filtersystemet.

Följ markeringarna precis vid slanganslutningarna på ventilhuvudet.

Slangarna är anslutna.

Förbereda filtersystemet
 1. Tryck och håll ned ventilspaken (31) på ventilhuvudet (1).
 2. Ställ ventilspaken i läge “BACKWASH” (BACKSPOLNING) och släpp den.
 3. Låt filterkärlet (2) fylla med vatten tills vattnet rinner ut ur “WASTE” (30) efterbackspolningsslangen.
 4. Kontrollera filtersystemet och anslutningarna avseende läckor.
 5. Backspola systemet (se avsnittet “Backspolning”).

Drift

Drift

Risk för dödsfall vid användning av vattenbehandlingssystemet under bad.

Hår eller kläder kan sugas in i poolens sugöppningar och i extrema fall hålla fast personer under vatten och hindra dem från att komma upp igen.

 • Använd aldrig vattenbehandlingsanordningar när någon är i poolen.
 • Förhindra all tillgång till poolen så länge som vattenbehandlingsanordningarna används.

Risk för skador!

En skadad enhet eller skadade tillbehör kan orsaka skador.

 • Kontrollera enheten och tillbehören (se avsnittet “Test”).

ANMÄRKNING!

Klarningsmedel i poolvattnet kan leda till att de aktiva bollarna klumpar sig och kraftigt försämra deras rengöringseffekt.

 • Använd inga klarningsmedel för vattenbehandling när du använder filterbollar som filtermedium.
Välja läge

Stäng av pumpen (3) genom att dra ut stickkontakten.

Tryck och håll ned ventilspaken (31) på ventilhuvudet (1). Vrid ventilspaken till önskat läge och släpp.

Pumpdrift
 1. Se till att alla slangar och rör är korrekt anslutna och att vattennivån i poolen är minst 1 till 2″ (2,5 till 5 cm) över sugledningens öppning.
 2. Kontrollera ventilinställningen för ditt filtersystem innan du aktiverar pumpen.
 3. Anslut pumpens stickkontakt till strömförsörjningen.

Pumpen är igång.

 1. Kontrollera pumpen avseende ovanliga ljud. Om det finns luft i systemet, lufta det igen.
 1. Dra ut stickkontakten för att stoppa pumpdriften.

Pumpen är avstängd.

Skötselråd

Filtersystemet kan inte filtrera bort alger, bakterier och andra mikroorganismer.

 • Använd särskilda vattenvårdande ämnen för att förhindra och ta bort dessa för att säkerställa hygieniskt rent vatten.
 • Rådfråga en expert och observera doseringen.

Underhåll

Backspolning

Backspola inte när du använder Steinbach filterkulor. Om filtergenomströmningen minskar rekommenderar vi att du tvättar filterkulorna för hand. Byt ut filterkulorna vid behov.

 1. Stäng av pumpen (3) genom att dra ur kontakten.
 2. Anslut backspolningsledningen (se avsnittet “Ansluta backspolningsledningen”).
 3. Tryck och håll ned ventilspaken (31) på ventilhuvudet (1).
 4. Ställ ventilspaken i läge “BACKWASH” och släpp den.
 5. Anslut pumpens stickkontakt till strömförsörjningen.
 6. Backspola systemet tills rent vatten kommer ut från backspolningsledningen (max. 2 minuter).
 7. Stäng av pumpen (3) genom att dra ur stickkontakten.
 8. Tryck och håll ner ventilspaken (31) på ventilhuvudet (1).
 9. Ställ ventilspaken i läge “RINSE” och släpp den.
 10. Anslut pumpens stickkontakt till strömförsörjningen.
 11. Låt pumpen gå i 20 till 30 sekunder för att ta bort eventuella rester i ventilhuvudet.
 12. Stäng av pumpen (3) genom att dra ut stickkontakten.

Backspolningen är klar.

Byte av filtermedium

Filtermediet som används (kvartsfiltersand eller Steinbach-filterkulor) ska bytas ut vartannat till vart tredje år, beroende på drifttiden och mängden smuts på enheten.

 1. Stäng av pumpen (3) genom att dra ut stickkontakten.
 2. Stäng avstängningsventilerna eller blockera vattenflödet till poolens anslutningsslangar.
 3. Skruva in dräneringsöppningen (24) så att den kommer ut ur filterkärlets botten (2).
 4. Töm vattnet helt från filterkärlet (2) via dräneringsöppningen.
 5. Skruva fast dräneringsöppningen i filterkärlet.
 6. Lossa låsringen (7) genom att vrida skruven moturs. Använd insexnyckeln (22) för detta ändamål.
 7. Lägg låsringen och dess skruvar åt sidan.
 8. Vänd långsamt filterkärlet upp och ned och töm ut kvartsfiltersanden eller filterkulorna.
 9. Inuti filterkärlet drar du filterarmarna (9) från sikten (8).
 10. Ta bort sikten.
 11. Skölj sikten och filterarmarna noggrant under rinnande vatten.
 12. Skölj filterkärlet med rent vatten.
 13. Utför steg 4 till 12 enligt beskrivningen i avsnittet “Förbereda filterkärlet”.

Filtermediet byts ut.

Rengöring

Rengöring

Rengör endast enheten med vanligt badrumsrengöringsmedel, rent kranvatten och en luddfri trasa. Aggressiva rengöringsmedel kan skada enheten. Torka produkten med en luddfri trasa.

Testa

Kontrollera följande före varje användning:

 • Finns det synliga skador på enheten?
 • Finns det synliga skador på kontrollelementen?
 • Är tillbehören i perfekt skick?
 • Är alla ledningar i perfekt skick?
 • Är flödet avblockerat?
 • Är ventilationsöppningarna klara och rena?

Starta inte en skadad enhet eller skadade tillbehör. Låt dem kontrolleras av tillverkaren eller dess kundtjänst eller en kvalificerad servicetekniker.

Förvaring

Vinterförvaring

Förvara filtersystemet på en torr och frostfri plats (>= +5 °C) borta från direkt solljus. Förvara alltid det torkade filtermediet separat från filterkärlet över vintern.

 1. Stäng av pumpen (3) genom att dra ut stickkontakten.
 2. Stäng avstängningsventilerna eller blockera vattenflödet till poolens anslutningsslangar.
 3. Avinstallera anslutningsledningarna till poolen och töm slangarna.
 4. Lyft pumpen och töm den via de två anslutningarna.
 5. Töm filtermediet (se “Byte av filtermedium”).

Om du använder filterkulor, tvätta dem för hand och låt dem torka helt. Om du använder sand, häll sanden i en lämplig behållare (t.ex. hink) och förvara den på en torr plats.

 1. Skölj filtersystemet med kranvatten.
 2. Låt filtersystemet torka helt.
 3. Tryck och håll ned ventilspaken (31) på ventilhuvudet (1).
 4. Vrid ventilspaken till läget “VINTER” och släpp.

Enheten kan förvaras över vintern.

Felsökning

Felsökning

Teknisk data

Teknisk data

Modell: Classic
Artikelnummer: 040310
Kärlvolym: ⌀ 320 mm / ca 20 I 
Anslutningsdiameter: 32/38 mm
Design: 7-vägsventil med manometer
Cirkulationshastighet: max. 5 200 l/h (22,9 GPM)
Poolvolym (vatteninnehåll): max. 22 0001 (10 000 gal)
Vattentemperatur: max. 35 °C (95 °F)
Krav på filtermedium:
Steinbach filterkulor: ca 560 g
Kvartsfiltersand: ca 20 kg; 0.7-1,2 mm; DIN EN 12904
Pumpmodell: SPS 50-1
Pumpartikelnummer: 040921
Pumptimer:
Pumpinstallation: bottenplatta
Pumpfunktionsprincip: självsugande
Strömförsörjning: 220-240 V – 50 Hz
Effekt: max 250 W
Flödeshastighet: max. 7000 l/h (30 GPM)
Leveranshuvud: max 7,5 m (24.6 ft.)

english version:

 

 

Reservdelar

Reservdelar Classic 310

1. 040840 – ventilhuvud 
2. 040842 – avluftningsskruv (inkl. tätning)
3. 040843 – ventilhuvudstätning
4. 40844 – kärltätning
5. 040860 – synglas för ventilhuvud
6. 40845 – låsring (inkl. skruvbeslag)
7.  040846 – stigrör inklusive sikt
8. 040849 – centreringsanordning
9. 040850 – sikt
10. 40851– filterarm
11. 340852 – dräneringsskruvsats
12.040853 – filterkärl 0 320 mm
13. 040856 – bottenplatta
14. 040861 – tryckslang L = 28 cm, 0 38 mm
15. 040946 – slangklämma (2x)
16. 40952 – manometer 0
17. 040921 – pump SPS 50-1
18. 040924 – gängad ring
19. 040911 – transparent förfilterkåpa
20. 040930 – O-ringstätning, stor (0 79 mm)
21. 40927 – förfilter
22. 40953 – avtappningsskruv inkl. tätning 
23.
040918 – SPS mekanisk tätning
24.
09760218 – 8pF kondensator för SPS-filterpump jrjjji
25. 040978 – fästsats för filterpumpar
26. 040950 – bas
27. 40928 – O-ringstätning, medelstor (0 54 mm)
28. 040841 – slangadapter
29. 040926 – O-ringstätning, liten (0 45 mm)

 

Försäkra om

Steinbach International GmbH förklarar härmed att filterpumpen uppfyller följande direktiv:

 • EMC-direktivet (2014/30/EU)
 • EN55014-1: 2017; EN55014-2: 2015; EN61000-3-2: 2014; EN61000-3-3: 2013
 • AfPS GS 2019:01 PAK
 • EN 60335-241: 2003 / A2:2010; EN 60335-1:2012 / A2: 2019; EN 62233:2008
 • EG-direktivet (2014/35/EU)
Kassering

Kassera förpackningen

Sortera förpackningen innan du kasserar den. Kassera papp och kartong med återvunnet papper och förpackningar hos lämplig insamlingstjänst.

Kassera använda apparater

Begagnade vitvaror hör inte hemma i hushållsavfallet!

Om enheten inte längre kan användas är varje konsument skyldig enligt lag att lämna begagnade apparater avskilt från hushållsavfallet på en kommunal insamlingsplats. Detta säkerställer att använda apparater återvinns på rätt sätt och negativa effekter på miljön undviks. Därför är elektriska apparater märkta med ovanstående symbol.